Skleroterapia z lub bez oktreotydu do ostrych krwawień z żylaków cd

Wszyscy pacjenci byli monitorowani w szpitalu i ambulatoryjni przez co najmniej 15 dni po pierwszej skleroterapii. Analiza statystyczna
Analizy przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia i obejmowały wszystkich pacjentów poddanych randomizacji. Dwie grupy leczenia porównywano na podstawie pierwotnej miary wyniku z użyciem dokładnego testu Fishera, a analizę stratyfikowano zgodnie z klasyfikacją Child-Pugh17 i obecnością lub brakiem aktywnego krwawienia w czasie początkowej endoskopii, za pomocą testu Mantela-Haenszela. Do porównania wymagań związanych z transfuzją w dwóch grupach zastosowano test Manna-Whitneya. Zmienne prognostyczne przetestowano pod kątem pierwotnej miary wyniku w retrospektywnej analizie regresji logistycznej. Obliczono iloraz szans dla niepowodzenia leczenia w grupie placebo w porównaniu z grupą oktreotydową. Analizy Kaplana-Meiera wykorzystano do obliczenia całkowitego przeżycia i przeżycia bez ponownego krwawienia po 15 dniach. Wszystkie wartości P były dwustronne; Za wartości statystyczne uznano wartości P mniejsze niż 0,05.18 Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS.19
Wyniki
Pacjenci
Od listopada 1992 r. Do września 1994 r., 360 kolejnych pacjentów z krwawieniem z żylaków oceniano w 15 ośrodkach uczestniczących w badaniu. Pięć ośrodków przystąpiło do badania w maju 1993 r. Jedno centrum wycofało się cztery miesiące później, po ocenieniu czterech pacjentów. Dwóch z tych pacjentów nie spełniało kryteriów włączenia lub odmówiło udziału; pozostałe dwie zostały uwzględnione w analizie. W sumie 159 innych pacjentów zostało wykluczonych z badania z następujących powodów: wcześniejsze leczenie, takie jak tamponada balonowa lub leki wazoaktywne (78 pacjentów); wstępna endoskopia bez skleroterapii (25); rak wątrobowokomórkowy (23); odmowa uczestnictwa (16); śmierć przed skleroterapią (9); i ciężka choroba wątroby (8).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka linii podstawowej 199 pacjentów z ostrym krwawieniem z żylaków, leczonych skleroterapią i oktreotydem lub placebo. Spośród 199 pacjentów poddanych skleroterapii awaryjnej i włączonych do badania (od 2 do 27 pacjentów na centrum), 98 otrzymało oktreotyd, a 101 otrzymało placebo. Obie grupy miały podobną charakterystykę linii podstawowej (tabela 1), z wyjątkiem klasy Child-Pugh, wartości całkowitej bilirubiny i czasu protrombinowego, które były wyższe w grupie placebo. Więcej pacjentów w grupie placebo niż w grupie oktreotydów otrzymywało propranolol w ciągu miesiąca poprzedzającego krwawienie wskaźnikowe. Odstęp między klinicznymi objawami krwawienia a początkową endoskopią ze skleroterapią awaryjną był podobny w obu grupach, podobnie jak odsetek pacjentów z aktywnym krwawieniem podczas początkowej endoskopii i całkowita dawka wstrzykiwanego leku dożylnego (średnia objętość, 17,0 ml w oktreotydu grupa i 16,9 ml w grupie placebo). Stu dziesięciu pacjentów miało nieaktywne krwawienie podczas wstępnej endoskopii: 24 pacjentów w grupie oktreotydowej i 21 w grupie placebo miało skrzepy na żylaki; 32 pacjentów w grupie oktreotydowej i 33 w grupie placebo nie miało innej potencjalnej przyczyny krwawienia.
Punkty końcowe
Tabela 2
[więcej w: olx wolsztyn, objaw murphyego, elisabetta franchi allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: elisabetta franchi allegro objaw murphyego olx wolsztyn