Autologiczna transplantacja i terapia podtrzymująca w szpiczaku mnogim AD 6

Wyjściowe cechy demograficzne i choroby były dobrze zrównoważone wśród grup leczonych (tabela S2 w dodatku uzupełniającym). W punkcie odcięcia danych 237 pacjentów miało progresję choroby lub zmarło, 45 pacjentów (23%) nadal otrzymywało leczenie podtrzymujące lenalidomidem, a 24 pacjentów (11%) nie otrzymywało leczenia podtrzymującego. Mediana okresu obserwacji od chwili rejestracji wyniosła 51,2 miesięcy (zakres od do 66). Skuteczność
Rycina 2. Rycina 2. Kaplan-Meier Szacunki przeżycia bez progresji i całkowitego przeżycia. Panel A pokazuje czas przeżycia bez progresji i 5-letnie przeżycie całkowite od czasu rozpoznania u pacjentów, którzy otrzymali melfalan w dużych dawkach, a następnie leczenie podtrzymujące lenalidomidem, u tych, którzy otrzymali melfalan w dużych dawkach bez dalszego leczenia podtrzymującego, ci, którzy otrzymali MPR, obserwowali przez lenalidomidową terapię podtrzymującą oraz tych, którzy otrzymali MPR bez późniejszej terapii podtrzymującej. Panel B pokazuje przeżycie wolne od progresji i 4-letnie całkowite przeżycie od początku terapii konsolidacyjnej. Panel C pokazuje przeżycie wolne od progresji i 3-letnie całkowite przeżycie od początku konserwacji lub bez konserwacji. Mediana czasu przeżycia bez progresji jest pokazana na wykresie po lewej stronie każdego panelu. CI oznacza przedział ufności.
W całkowitej populacji włączonej do badania (402 pacjentów) mediana czasu przeżycia bez progresji od czasu rozpoznania wyniosła 54,7 miesiąca wśród pacjentów, którzy otrzymali wysoką dawkę melfalanu i leczenie podtrzymujące lenalidomidem, 37,4 miesiąca u pacjentów otrzymujących melfalan w dużych dawkach bez leczenia podtrzymującego 34,2 miesiąca u pacjentów, którzy otrzymali MPR plus leczenie podtrzymujące lenalidomidem i 21,8 miesięcy u pacjentów, którzy otrzymali MPR bez leczenia podtrzymującego (ryc. 2A). Pięcioletni ogólny wskaźnik przeżycia wynosił 78,4% wśród pacjentów, którzy otrzymali wysoką dawkę melfalanu i lenalidomidową terapię podtrzymującą, 66,6% wśród pacjentów, którzy otrzymali melfalan w dużych dawkach bez leczenia podtrzymującego, 70,2% wśród pacjentów, którzy otrzymywali MPR plus leczenie podtrzymujące lenalidomidem, oraz 58,7% wśród pacjentów, którzy otrzymali MPR bez leczenia podtrzymującego (ryc. 2A).
Pod koniec fazy indukcji i mobilizacji przypadkowe przypisanie melfalanowi o wysokiej dawce lub MPR zostało ujawnione 273 pacjentom, którzy kwalifikowali się do leczenia konsolidacyjnego. Średni czas przeżycia bez progresji choroby był znacznie dłuższy u pacjentów otrzymujących melfalan w dużych dawkach (43,0 miesiąca) niż u pacjentów, którzy otrzymali MPR (22,4 miesiąca, współczynnik ryzyka progresji lub zgonu, 0,44, 95% przedział ufności [CI], 0,32 do 0,61; P <0,001) (Figura 2B). Wysokie dawki melfalanu w porównaniu z MPR wiązały się również z poprawą w 4-letnim ogólnym odsetku przeżywalności (81,6% vs [patrz też: dyżury aptek kraków, półpasiec leczenie jak długo, gabinety półpasiec leczenie jak długoiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek kraków pies boo cena allegro półpasiec leczenie jak długo