Wpływ przeciwciała anty-TSLP na odpowiedzi alergiczne wywołane alergenami AD 4

Zawarliśmy w analizie dla każdego punktu końcowego wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę AMG 157 lub placebo. Oceniliśmy wczesną i późną odpowiedź z zastosowaniem powtarzalnej miary analizy kowariancji (ANCOVA), która obejmowała leczenie badawcze i wizytę w badaniach jako zmienne niezależne, leczenie według wizyty w badaniu jako termin interakcji i odpowiadającą wartość początkową (mierzone 14 dni przed pierwsza dawka badanego leku) jako współzmienna modelu. Podczas każdej wizyty studyjnej oszacowaliśmy i odnotowaliśmy średnią różnicę między grupami, odpowiadający jej 95% przedział ufności i dwustronne wartości P. Szczegóły analizy punktów końcowych eksploracji znajdują się w dodatkowym dodatku. Dane podsumowujące są zgłaszane jako średnie i standardowe, a przekształcone logicznie normalnie rozłożone punkty końcowe są przedstawiane jako średnie geometryczne z 95% przedziałami ufności. Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów na linii podstawowej. Od 31 października 2011 r. Do 5 kwietnia 2013 r. Zgłosiliśmy 31 pacjentów (16 w grupie AMG-157 i 15 w grupie placebo). Wszyscy pacjenci otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku zgodnie z harmonogramem randomizacji. Łącznie 28 pacjentów (90%) ukończyło pełny okres interwencji, a 27 (87%) ukończyło badanie (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym). Spośród 4 pacjentów, którzy nie ukończyli badania, 3 zostały utracone w celu obserwacji (1 w grupie AMG-157 i 2 w grupie placebo), a pacjent w grupie AMG-157 wycofał się w dniu 34 z powodu pogorszenia astmy. Jeden pacjent w każdej grupie nie ukończył prowokacji alergenem w dniu 84, a jeden pacjent z grupy AMG-157 wycofał się z prowokacji alergenem przed pomiarem późnej odpowiedzi. Charakterystyka demograficzna i częstość stosowania alergenów wziewnych była podobna w obu grupach i nie było znaczących różnic między tymi dwiema grupami w żadnej ze zmiennych podstawowych (Tabela i Tabela
Studiuj punkty końcowe
Wczesne i późne odpowiedzi na astmę
Rycina 2. Rycina 2. Wywołane przez alergen zmniejszenie procenta w wymuszonej objętości wydechowej w ciągu sekundy (FEV1). Pokazano procentowe zmniejszenie wartości FEV1 w okresie 7 godzin w skriningu (14 dni przed pierwszą dawką badanego leku), w dniu 42, oraz w dniu 84. I słupki wskazują błędy standardowe. W porównaniu z placebo, leczenie AMG 157 znacząco osłabiało indukowane alergenem procentowe zmniejszenie FEV1 podczas wczesnej odpowiedzi na astmę (0 do 2 godzin po prowokacji alergenem) i podczas późnej odpowiedzi astmatycznej (3 do 7 godzin po prowokacji alergenem) w dniach 42. i 84
[przypisy: objaw murphyego, olx iława, księżniczka i żaba cda ]

Powiązane tematy z artykułem: księżniczka i żaba cda objaw murphyego olx iława