Ferrik Carboxymaltose u pacjentów z niewydolnością serca i niedoborem żelaza ad 5

Dla kategorycznych punktów końcowych różnice w rozkładzie dla każdej z dwóch badanych grup badano za pomocą uporządkowanej regresji polimorficznej. Testy interakcji przeprowadzono w ramach analizy podgrup dotyczących pierwotnych punktów końcowych, dodając termin interakcji do uporządkowanego modelu regresji polimormalnej. Modele regresji proporcjonalnego hazardu Coxa zostały wykorzystane do oszacowania współczynników hazardu dla wyników bezpieczeństwa na podstawie otrzymanego leczenia. Wskaźniki zdarzeń są zgłaszane na osobę narażoną na ryzyko. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1 (SAS Institute). Wyniki
Charakterystyka pacjentów biorących udział w badaniu
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów biorących udział w badaniu w grupie docelowej, według grupy badanej. Charakterystykę kliniczną 459 pacjentów przedstawiono w Tabeli 1. Łącznie 304 pacjentów losowo przydzielono do otrzymania karboksymalto- ny żelaza i 155 pacjentów otrzymujących placebo. Obie grupy były podobne pod względem wyjściowych cech klinicznych i laboratoryjnych oraz stosowania leków sercowo-naczyniowych w momencie rejestracji.
Kontynuacja
Spośród 304 pacjentów przypisanych do otrzymywania karboksymalto- ny żelaza, 26 (8,6%) nie ukończyło 24 tygodni obserwacji; z tych 26, 5 zmarło, a 21 wycofało się (ryc. w dodatkowym dodatku). Spośród 155 pacjentów przydzielonych do grupy otrzymującej placebo, 20 (12,9%) nie ukończyło 24 tygodni obserwacji; z tych 20, 4 zmarło, a 16 wycofało się.
Pierwotne punkty końcowe
Rycina 1. Rycina 1. Ocena funkcjonalna pacjenta z samoopisową oceną pacjenta i klasa funkcjonalna New York Heart Association (NYHA) w 24. tygodniu, według Assigned Study Treatment. Panel A pokazuje dane dotyczące samooceny globalnej oceny pacjenta i panelu B, dane dotyczące klasy funkcjonalnej NYHA. Iloraz szans dla poprawy w samoopisowej globalnej ocenie pacjenta z karboksymaltozą żelaza w porównaniu z placebo wynosił 2,51 (przedział ufności 95% [CI], 1,75 do 3,61, P <0,001). Nie uzyskano danych na temat globalnej oceny pacjenta z 30 pacjentami, o których wiadomo, że są żywi, a nie w szpitalu w 24. tygodniu (18 otrzymujących karboksymalaminę żelaza i 12 otrzymujących placebo); w przypadku tych pacjentów ostatnia dostępna ocena została wykorzystana jako ocena w 24. tygodniu. Dwaj pacjenci hospitalizowani w ciągu 24 tygodni (oboje otrzymujący karboksymaltozę żelaza) otrzymali ocenę znacznie gorszą. 9 pacjentów, którzy zmarli przed 24 tygodniem (5, którzy otrzymywali karboksymalaminę żelaza i 4, którzy otrzymywali placebo) zostało zakwalifikowanych jako martwe. Panel A nie obejmuje 12 pacjentów w grupie z karboksymaltozą żelazową i 6 w grupie placebo, o których wiadomo, że żyją w 24 tygodniu, ale którzy nie mieli danych na temat zgłaszanej przez samych pacjentów globalnej oceny w dowolnym momencie podczas badania. Iloraz szans dla lepszej klasy NYHA z karboksymaltozą żelaza w porównaniu z placebo wynosił 2,40 (95% CI, 1,55 do 3,71, P <0,001). Brak danych dotyczących klasy NYHA dla 28 pacjentów, o których wiadomo, że żyją, a nie w szpitalu w 24. tygodniu (16 otrzymujących karboksymalaminę żelaza i 12 otrzymujących placebo); w przypadku tych pacjentów ostatnia dostępna klasyfikacja NYHA była stosowana jako klasyfikacja w 24 tygodniu [przypisy: neverwet allegro, przepona wolna, pies boo cena allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: neverwet allegro pies boo cena allegro przepona wolna